Általános szerződési feltételek (ászf)

Bevezető
Az ÁSZF az IAMART Kft. (Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 69. 3/1, Adószám: 13437741-2-42) továbbiakban Vállalkozó által gyártott és forgalmazott cementlap / mozaiklap / terrazzólapra leadott megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön a Vállalkozó által küldött ajánlat jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja! Felek között létrejött, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Vállalkozói Szerződésnek minősül a Felek által külön okiratba foglaltan megkötött, cementlap / mozaiklap / terrazzólap (továbbiakban: Termék(ek)) gyártására, forgalmazására vonatkozó Vállalkozói Szerződés; vagy a Vállalkozó által a cementlap / mozaiklap / terrazzólap gyártására, forgalmazására adott ajánlatnak (továbbiakban: Ajánlat) a Megrendelő általi, írásbeli elfogadása; vagy a Megrendelő által a Terméke(ek) gyártására, forgalmazására vonatkozó írásban adott megrendelésnek (a továbbiakban: Megrendelés) a Vállalkozó általi írásbeli elfogadása.
Szerződő felek azonosítása
A Vállalkozói Szerződés az IAMART Kft. mint vállalkozó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.
A rendelés elfogadásához az ön vagy cége (továbbiakban Megrendelő) azon adatai szükségesek, amelyek az azonosítást, kapcsolattartást, számlakiállítást lehetővé teszik. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat a Vállalkozó nem fogadja el, és a Megrendelést jogosult elutasítani. Amennyiben
a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, a Vállalkozó jogosult a Megrendelést indokolás nélkül visszautasítani vagy azt utólag törölni. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Árak
A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó (nettó+áfa) ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A megrendelés és a szállítás közötti időszakban történő árváltozásról Vállalkozó telefonon, illetve e-mailban értesíti a Megrendelőt. Az árváltozást ebben az esetben a Megrendelő nem köteles elfogadni és elállhat a vásárlási szándékától.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek,
a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Vállalkozó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.
Megrendelés
Felek a Vállalkozói Szerződésben rögzítik a termékek mintázatát, színeit és egyéb külső paramétereit, megrendelt darabszámot mintázat és szín szerinti bontásban, a Vállalkozó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, a vállalkozói díjakat, illetve a Vállalkozó által gyártott termékek és kapcsolódó szolgáltatások, mint pl.: tervezés ellenértékét, a szállítási módot és időpontot, a teljesítés helyét és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, illetve attól eltérő szerződéses rendelkezéseket. Amennyiben a jelen ÁSZF
és a Vállalkozói Szerződés egyedi feltételei egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.
Fizetés, elállás
Fizetési módok: banki átutalás (előreutalás), készpénzes fizetés személyes átvételnél Budapesten.
A termékek ellenértékének fizetésével kapcsolatos megállapodás a Vállalkozói Szerződés része. Amennyiben a Megrendelő banki átutalással teljesít, abban az esetben teljesítésnek az átutalt összegnek
a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezése tekintendő. A Vállalkozó a termékek gyártásának megkezdése előtt jogosult a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint előleget kérni Megrendelőtől, amely előleg Megrendelő általi megfizetése ebben az esetben a Vállalkozói Szerződés tárgyát képező gyártás megkezdésének előfeltétele, ezek megfizetésének elmaradása Vállalkozó késedelmét kizárja.
A Vállalkozó fenntartja a jogát, hogy a Megrendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon. Amennyiben Vállalkozó áll el a Megrendelés teljesítésétől és Megrendelőtől korábban beérkezett az előleg, akkor Megrendelő jogosult a korábban megfizetett előleg összegét
a Vállalkozótól visszakövetelni.
Átadás-átvétel
A Megrendelő a Megrendelés keretében megrendelt Termékek minőségét köteles azok átvételekor ellenőrizni, és az esetleges hibákat a Vállalkozóval közölni, aki köteles a hibákat kijavítani, vagy a hibás terméket kicserélni.
A legyártott Termékek Vállalkozó általi szerződésszerű mennyiségben, időpontban és állapotban történő átadását a Vállalkozó által készített és Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás tanúsítja. A felek jelen pont megszövegezésekor tudatában voltak annak a körülménynek, hogy amennyiben a Megrendelő a teljesítési igazolást aláírja, a későbbiek folyamán a teljesítési igazolásban szereplő tételekkel kapcsolatban, az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, sem mennyiségi, sem minőségi kifogással nem élhet. A teljesítési igazolásnak pontosan tartalmaznia kell az átadott termékek megnevezését, mennyiségét és az átadás időpontját.
Abban az esetben, ha a Megrendelő az átadás során minőségi vagy mennyiségi kifogást tesz, akkor a felek
a teljesítési igazolás készítése és aláírása mellett kötelesek megjegyzésként felvenni a Megrendelő észrevételeit, esetleges kifogásait.
A határidőben át nem vett megrendelések esetén raklaponként bruttó 15.000.- forint raktározási költséget számítunk fel minden megkezdett hónapban.
Megrendelő / vállalkozó kötelezettségei
Vállalkozó nem felelős a termékek átadása-átvétele után a termékek nem szakszerű beépítése, használati útmutatótól eltérő felületkezelés során keletkező hibákért. Vállalkozó minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy az átadott termékek az átadás-átvételt követően, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodásokat - amennyiben azok megjavíthatók - megjavítsa, vagy megjavíttassa. A nem rendeltetésszerű használat során kialakuló meghibásodások és károk kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni.
A felek a Vállalkozói Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. Nem magánszemély Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a 2013. évi V. tv. 6:155 § (2) bekezdése alapján behajtási költségátalány megfizetésére. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.
A Vállalkozó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említett felelősségkorlátozások magukban foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Vállalkozó minden munkatársára, és más,
a Vállalkozó által megbízott harmadik személyre is. Amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró harmadik személy szállítja a termékeket, a szállítási sérülésből eredő károkért Vállalkozó nem felelős.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megrendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott Megrendelésekben megrendelt Termék(ek) átvételéről
és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben Megrendelő a Terméket Vállalkozó telephelyén kívül veszi át és a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti Vállalkozó számára. Vállakozó ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.
Weboldal
Vállalkozó nem vállal felelősséget weboldalán az elírási hibákért. Vállalkozó fenntartja magának a jogot
a Felhasználóval szemben weboldalán, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás
és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Vállalkozó nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.
A Vállalkozó a honlapján elérhető mozaiklap tervező alkalmazáshoz a Megrendelőnek ingyenesen hozzáférést, illetve használati jogosultságot biztosít azzal, hogy a tervező programmal létrehozott színtervek, illetve színkombinációk semmilyen módon nem képezik a Megrendelő szellemi tulajdonát, így az adott színkombináció felhasználása után a Megrendelő semmilyen jogdíj vagy egyéb pénzügyi jellegű igényt sem a Vállalkozóval sem harmadik személlyel szemben nem támaszthat. A Megrendelő a tervező program használatára kizárólag akkor jogosult, amennyiben a fentieket kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, ezért a Felek úgy tekintik, hogy a tervező program Megrendelő általi használatával a Megrendelő a jelen pontban foglaltakat kifejezetten elfogadta és tudomásul vette.
A szerződés hatálya
A Vállalkozói Szerződés a Megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a Megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
Záró rendelkezések
A Vállalkozói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A Vállalkozói Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak. A Vállalkozói Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felmerült jogviták elbírálására Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát, valamint – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).

Adatvédelmi tájékoztató

A iamart.hu adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója 2018. május 25-től
Bevezetés
A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a iamart kft (székhely: 1063 Budapest, Szív utca 69. 3/1, cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01- 09-735166, adószáma: 13437741-2-42; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.iamart.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető cementlap kis- és nagykereskedelem útján történő ajánlatkérés, workshopon történő részvétel során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.
A Honlapra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.
A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A Társaság adatvédelmi felelőse Fehérdi Csaba, aki az info@iamart.hu címen érhető el.
Értelmező rendelkezések
Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra: személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.
hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során feltöltésre kerül.
Az adatkezelés alapelvei
Személyes adatokat használni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. A Társaság
a rögzített személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást
a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és a Társaság azt szerződésszerűen teljesíthesse. A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás (ajánlatkérés) igénybevételének előfeltétele azonban a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:
Név
Kapcsolattartó
Szállítási cím
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási adatok (név, cím)
Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához
és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Társaság a regisztrált felhasználónak - amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet, SMS-t küldjön közvetlenül a felhasználó e-mail címére, telefonszámára.
Adatkezelés célja
Az ajánlatkérő és workshopra jelentkező felhasználók a Honlapon keresztül tudják személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy a workshopokra történő jelentkezésüket regisztrálni tudja a Társaság,
a workshopon készített cementlapokat el tudja juttatni a szolgáltatás igénybevevőjéhez; ajánlatkérés esetén az elkészített ajánlatot a Társaság a felhasználó részére el tudja juttatni, kérdések esetén kapcsolatfelvételt kezdeményezhessen, felhasználók részére hírlevelet tudjon küldeni. Az adatkezelés időtartama:
az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a Társaság,
a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a hírlevél alján található „leiratkozom” gombbal, a vevőszolgálat info@iamart.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár vállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Szolgáltatás teljesítése érdekébe a Társaság a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja esetlegesen a szállító vagy futár vállalkozó rendelkezésére:
Név
Szállítási cím
Telefonos, e-mailos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.
Névtelen adatok és "cookie"-k
A Társaság a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor
a látogató meglátogatja Honlapot, a Társaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy
az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját.
A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely
a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.
Jogorvoslati jog
A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti  a Társaságnak küldött elektronikus levéllel az info@iamart.hu címen,
a Társaság +36704275113 telefonszámán, a Társaság részére eljuttatott levéllel postai úton a 1063 Budapest Szív utca 69. 3/1 címen.
A regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben
a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.
A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi
a vevőszolgálat info@iamart.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy a Társaságnak címzett
és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal;(ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy
az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Társaság a helyesbítésről
és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellőzheti.
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag
az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat. Amennyiben a felhasználó megsérti
a Társaság Általános Szerződési Feltételeit, a Társaság mint szolgáltató jogosult törölni a regisztrált felhasználó adatait. A Társaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására. Jelen Tájékoztató 2018.május 25. napján lép hatályba és hatálya kiterjed valamennyi regisztrált felhasználóra. Regisztrált felhasználók kötelezettséget vállalnak a jelen Tájékoztató betartására.
Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben
az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@iamart.hu e-mail címre.

Iamart Magyar Cementlap és Terrazzó Manufaktúra, Iamart Kft.